KIMVietnam


CBTT_Báo cáo tài chính & báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020
17/03/2021

Công ty xin công bố các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Thư giải trình chênh lệch

KIM VN – 31.12.2020 – FS (V)

KIM VN – 31.12.2020 – Safety Ratio Report (V)

KIM VN – 30.09.2020 – FS (V)

Thư giải trình chênh lệch lỗ năm 2020 vs 2019

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ