KIMVietnam


CBTT_Miễn nhiệm Kiểm soát viên
29/12/2020

Công ty xin công bố về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên kể từ ngày 01/01/2021.

NQ_HDTV_Mien nhiem KSV_29Dec20_signed

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ