KIMVietnam


CBTT_Về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty
01/06/2020

Kính gửi UBCKNN, các cổ đông của Công ty,

Công ty xin thông báo về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Tuần Khánh làm Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 01/6/2020.

Các tài liệu liên quan:

#1_Cong bo thong tin_Information Disclosure 1Jun20_signed

#2_Bien ban hop HDQT_BOD Meeting Minutes_1Jun20_signed

#3_Nghi quyet hop HDQT_Resolution of BOD_1Jun20_signed

Trân trọng,

 

Other News
KIMVietnam

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam Điều khoản sử dụng | Liên hệ